This is a free Purot.net wiki
  • View:

8. kerta: Tavoitteena tunneviisaus

Ennakkotehtävä

  • Lue Tapio Puolimatkan teksti ja katso alla oleva Disney-video.
  • Tee sitten oma tunnemiellekartta: kuvaa siinä kaikkia niitä tunteita ja tunnetarpeita, jotka ovat mielestäsi otettava huomioon sekä pedagogisessa kasvatussuhteessa lapsiin että omaan itseen.

Puolimatka, T. 2011. Kasvatus, arvot ja tunteet. Helsinki: Suunta.

Käsittelemiämme teemoja

  • Mitä järjen ja tunteiden vastakkainasettelusta tulisi ajatella?
  • Mitkä tunteet ovat opettajan työssä vaikeita ja hankalia?
  • Minkälaisia tunnetarpeita lapsilla on?
  • Miten tytöt ja pojat olisi viisasta tunnekasvattaa eri tavalla? Onko tämä hyvä kysymys?

Kasvatettavan tunnetarpeita

Opettajan työssä hankalia tunteita

Järki vs. tunne?

Opettajan tunteet ja hermot koetuksella :)

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username